Ekran gyryjy näme? Semaltdan jogap

Ekran gyryjy näme? Internetden maglumatlary sypyrýan we talaplaryňyza görä formatlaýan hyzmat. Ekranyň gyryjy ulanyjynyň girişlerini üýtgedip biler we islegleri üns bilen ýerine ýetirer. Mundan başga-da, görünýän we görünmeýän UI obýektlerini nyşana almak üçin ulanylýar.

Senagat ýa-da kompaniýa üçin ekrany döwmegiň peýdalary:

Maglumatlary ýygnamak we üýtgetmek zerur bolan islendik pudak ýa-da kompaniýa ekran gyryjydan peýdalanyp biler. Ekranyň gyryjysynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, tertipsiz we gödek maglumatlary gurluşly, okalýan we ulaldylan görnüşe öwürmegi. Mundan başga-da, bu gural telekeçilere gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleri nyşana almaga mümkinçilik berýär we bäsdeşleriň sahypalarynyň beýanyny ýa-da mazmunyny ýazmaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, lukmanlar saglyk makalalaryny has gowy görnüşde çykarmak üçin ekran skraperini ulanyp bilerler. Saglyk pudagy bilen baglanyşykly köp maglumatlar bar we lukmanlar bu maglumatlary talaplaryna görä jemläp bilerler.

Ekran gyryjy näme? Dogry ekran gyryjylaryny nireden tapyp bilersiňiz? Bu ýerde işiňizi ýeňilleşdirip biljek iki sany ajaýyp ekran ýa-da web skraperi barada maslahat etdik.

1. UiPath:

UiPath ekrany döwmekde öňdebaryjy bolup, internetdäki iň oňat we meşhur gurallaryň biridir. Bu programmanyň iň görnükli aýratynlyklaryndan biri, maglumatlary 16 millisekuntdan we 100% takyklyk bilen döwüp bilýär. UiPath-dan öň ekrany döwmek pes takyklyk derejesine eýe bolup, ekranda näzik, nädogry we haýal OCR-iň sinonimi bolupdy. Bagtymyza, bu guralda dürli web sahypalaryndan maglumat almak üçin innowasion maşyn öwreniş tehnologiýasy bar. UiPath ähli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri bilen utgaşykly bolup, maglumatlary seresaplylyk bilen gyrmaga mümkinçilik berýär. Dinamiki web sahypalaryny nyşana almak üçin bu guraly aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe ekrany döwmek meselelerini ýerine ýetirip bilersiňiz. Bu hyzmat, belli bir sahypanyň takyk tekst bahalaryny almaga we talaplaryňyza görä gyrmaga mümkinçilik berýär. Diňe gyrmak isleýän web mazmunyňyzy görkezmeli we UiPath-yň wezipesini ýerine ýetirmegine rugsat bermeli.

2. Mozenda:

“UiPath” ýaly, Mozenda ýüzlerçe web agentini gurmak üçin ulanylýan we maglumatlary rahat işläp bilýän interaktiw we ajaýyp ekran gyryjydyr. “Mozenda” hünärmenler we hünärmen däller üçin ileri tutulýan saýlawdyr we dürli müşderiler öz wagtynda we takyk berilýän möhüm maglumatlar girişleri üçin bu hyzmata bil baglaýarlar. Maglumat alymy ýa-da okuwçy bolsaňyzam, Mozenda siziň üçin dogry wariant. Bu interaktiw gural bilen köp sanly maglumat ammaryny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyny nyşana alyp bilersiňiz. Gyrylan maglumatlar Google Drive, Box.net ýa-da Dropbox-da saklanyp bilner. Bu ekrany döwmek guraly awtomatiki usulda iň oňat we laýyk gyryş usulyny saýlaýar we talaplaryňyza görä wezipeleriňizi ýerine ýetirýär. “Mozenda” UI obýektlerinde görünýän teksti çyzmaga we web resminamalaryny okamaga we ulaldylan formatlara öwürmäge mümkinçilik berýär.

mass gmail